Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2023-2024 m. m.

 • 2023-2024 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d.
 • Ugdymo proceso trukmė:
  • 1-4 klasių mokiniams - 175 ugdymo dienos,
  • 5-10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

2023-2024 m.m. pamokas mokiniai baigia

1-4 klasės

5-10 klasės

2023 m. birželio 7 d.

2023 m. birželio 21 d.

35 savaitės

37 savaitės

Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos

Atostogos

Atostogų trukmė

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.

Vasaros atostogos 1-4 kl.

2024 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos 5-10 kl.

2024 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.
 • Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 1-4, 5–10 klasių mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su Mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Jos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 • Mokykla ugdymo procesą 1-4, 5-10 klasėse skirsto trimestrais.

1-4 klasių mokiniams

I trimestras

II trimestras

III trimestras

2023 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.

(59 ugdymo dienos)

2023 m. gruodžio 01 d.-2024 m.

kovo 15 d. (61 ugdymo diena)

2024 m. kovo 18 d. – birželio 07

d. (55 ugdymo dienos)

5-10 klasių mokiniams

I trimestras

II trimestras

III trimestras

2023 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio

30 d. (59 ugdymo dienų)

2023 m. gruodžio 01 d.-2024 m.

kovo 15 d. (60 ugdymo diena)

2024 m. kovo 18 d.– birželio 21

d. (65 ugdymo dienos)

 • Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.
 • Pamokos trukmė:
  • 1-ose klasėse – 35 minutės,
  • 2 – 10 klasėse – 45 minutės.
 • Mokykla dirba 5 dienas per savaitę.
 • Pamokos pradedamos 8 valandą ir vyksta pagal tokį tvarkaraštį:

Laikas

Pamoka

8.00 – 8.45  val.

1 pamoka

8.55 – 9.40  val.

2 pamoka

9.50 – 10.35 val.

3 pamoka

10.50 – 11.35 val.

4 pamoka

11.55 – 12.40 val.

5 pamoka

13.00 – 13.45 val.

6 pamoka

13.00– 13.45 val.

7 pamoka

14.50 –15.35  val.

8 pamoka

 • 7, 8 pamokos gali būti konsultacinės.
 • Pamokos 1-ose klasėse tęsiasi 35 min.
 • Pradedamos 8.00 val. ir vyksta pagal tokį tvarkaraštį:

Pamoka

Laikas

8.00 – 8.35  val.

1 pamoka

8.55 – 9.30  val.

2 pamoka

9.50– 10.25 val.

3 pamoka

10.50 – 11.25 val.

4 pamoka

11.55 – 12.30 val.

5 pamoka

 • 1 klasių mokytojai baigia ugdomąją veiklą anksčiau, tačiau pasilieka klasėje su mokiniais iki skambučio.
 • Mokykla numato galimybę naudoti kitas ugdymo proceso organizavimo formas: projektą, išvyką, ekskursiją, kūrybinę veiklą ir kt. 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metais 10 ugdymo dienų skiriama pažintinei kultūrinei, meninei, sportinei, projektinei, socialinei, prevencinei veiklai (toliau pažintinei kultūrinei veiklai). Ši veikla paskirstoma per mokslo metus. Visų klasių mokiniams netradicinė veikla vykdoma:
Data Veikla Atsakingas

2023–09–01

Mokslo ir žinių diena

Administracija, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, mokyklos bendruomenė

2023–09–04

Informacinė diena. Klasės valandėlė: Organizacinė veikla (klasės savivaldos rinkimai, instruktažas). Vadovėlių gavimas.

Administracija, klasių auklėtojai, specialistai, dalykų mokytojai.
Bibliotekininkė.

2022-09-05

Olimpinis ruduo

Fizinio ugdymo mokytojai. Klasių auklėtojai. Dalykų mokytojai.

2022–09–30

Išvykų diena “Pažink Lietuvą” 1-10 klasių mokiniams

Administracija. Klasių auklėtojai. Dalykų mokytojai

2022–12–14

Mokyklos diena

Aministracija. Klasių auklėtojai. Dalykų mokytojai

2023–04–17

Šeimos tradicijų diena

Aministracija. Klasių auklėtojai. Dalykų mokytojai

2023–06–06*
2023–06–20*

Akcija “Grąžink vadovėlį tvarkingą” 1-4 klasių mokiniams
Akcija “Grąžink vadovėlį tvarkingą” 5-10 klasių mokiniams

Klasių auklėtojai. Bibliotekininkė.

2023–06–07*
2023–06–21*

Karjeros diena 1-4 klasių mokiniams
Karjeros diena 5-10 klasių mokiniams

Aministracija. Klasių auklėtojai. Dalykų mokytojai

2023–06–08*
2023–06–22*

Turizmo ir sporto diena 1-4 klasių mokiniams
Turizmo ir sporto diena 5-10 klasių mokiniams

Administracija, klasių auklėtojai, Dalykų mokytojai

2023–06–09*
2023–06–23*

Mokslo metų baigimo šventė 1 -4 klasių mokiniams.
Mokslo metų baigimo šventė 5-10 klasių mokiniams

Administracija, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

*Netradicinių dienų datos, atsižvelgiant į brandos egzaminų vykdymą, gali keistis

 • Netradicinės veiklos per mokslo metus datas iki rugsėjo 15 d. tikslina ir tvirtina mokyklos direktorius.
 • Šiomis dienomis ugdymo pradžia ir pabaiga nesutampa su pamokų tvarkaraščiu, vyksta pagal tos dienos programą ar planą.
 • Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar mokykloje esant aplinkybėms, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 priede.
 • Mokyklos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25