Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Mokytojų Tarybos nuostatai 2022-08-18 11:36:58 447.5 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2022-11-04 08:58:10 103.35 KB
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2022-11-03 17:36:23 377.01 KB
Priėmimo į Vilniaus Levo Karsavino mokyklą tvarkos aprašas 2024-04-03 19:29:57 213.27 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-11-03 17:36:23 420.7 KB
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymo nr. v-76 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-11-03 14:22:30
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2022-11-03 14:22:30
Sprendimas dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-11-03 14:22:30 222.64 KB
Mokinių testavimo vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-04 08:58:18 230.46 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2022-11-04 08:55:23 236.14 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:00 236.55 KB
Dėl  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:00 158.03 KB
Nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas 2022-11-04 08:58:25 91.43 KB
Priėmimo į Vilniaus Levo Karsavino mokyklą tvarkos aprašas 2024-04-03 20:35:44 213.27 KB
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:01 319.55 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-11-04 08:58:47 422.8 KB
Darbuotojų etikos kodeksas 2022-11-04 08:58:54 115.27 KB
Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas  2022-08-18 11:33:01 388.94 KB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 2022-11-04 08:59:06 230.09 KB
Krizių valdymo Vilniaus Levo Karsavino mokykloje tvarkos aprašas  2022-08-18 11:33:02 112.46 KB
Pagalbos mokinio savirūpai  pagal  gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys  serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2022-11-04 08:59:12 513.76 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka  2022-08-18 11:33:02 759.01 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas 2022-11-04 08:59:20 367.3 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas  2022-11-04 08:59:26 145.2 KB
Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas  2022-11-04 08:59:33 115.32 KB
Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo 3, 4 priedų pakeitimai 2022-11-04 08:59:43 786.72 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-04 08:59:56 296.85 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 2022-11-04 09:00:04 110.13 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašymas 2022-11-04 09:00:12 59.43 KB
Socialinės veiklos organizavimo tvarka 2022-11-04 09:00:19 486.74 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:05 63.65 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-11-04 09:00:28 92.15 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvarkos aprašas 2022-11-04 09:00:40 86.55 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:05 69.71 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas  2022-11-04 09:24:58 92.67 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir /ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2022-11-04 09:00:54 369.82 KB
Ugdymo karjerai organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-04 10:28:42 82.15 KB
Mokinių nemokamo maitinimo aprašas 2022-11-04 09:01:14 103.35 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:06 317.6 KB
Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:06 222.64 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas  2022-11-03 13:19:36 222.32 KB
Vilniaus miesto švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomų stadionų, sporto salių ir kitų patalpų trumpalaikės nuomos ir panaudos tvarkos aprašas 49.5 KB
Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 391.84 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Psichologines pagalbos teikimo tvarkos aprašas 1.26 MB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbuotojq darbo apmokejimo sistemos aprašas 14.31 MB
Tvarkos aprašas dėl dovanų politikos 2023-11-20 15:53:04 2.22 MB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-12-01 18:29:36 189.68 KB
Taisyklės
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbo tvarkos taisyklės 2022-08-18 11:36:23 111.24 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių elgesio taisyklės 2022-08-18 11:36:34 265.57 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo 270.2 KB
Priėmimas į mokyklą
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas 2024 m. 2024-04-03 19:29:57 253.61 KB
Priėmimo į Vilniaus Levo Karsavino mokyklą tvarkos aprašas 2024-04-03 19:29:57 213.27 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-04-03 19:29:57 112.17 KB
Prašymai
Договiр про навчання 2022-08-15 20:33:37 23.44 KB
Mokymo sutartis 2022-08-15 20:42:39 22.92 KB
Pareigybės aprašai
Specialistų pareigybės aprašai
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos specialiojo pedagogo pareigybių aprašymas 2022-11-03 12:51:23 327.39 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-11-03 12:51:31 58.96 KB
Vilniaus  Levo Karsavino mokyklos psichologo pareigybės aprašas 2022-11-03 12:51:38 60.92 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos bibliotekininko pareigybės aprašymas 2022-11-03 12:51:16 87.34 KB
Mokytojų pareigybės aprašai
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokytojo pareigybės aprašymas 2022-11-03 12:50:25 143.59 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-11-03 12:50:16 61.17 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25