Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2024-06-10 08:36 Puslapis atnaujintas: Priėmimas į mokyklą
2. 2024-06-07 17:43 Naujiena sukurta: Priėmimo komisijos naujienos
3. 2024-06-07 12:48 Naujiena sukurta: Dalyvavimas renginyje „Žaliųjų idėjų festivalis 2024“
4. 2024-06-03 14:33 Puslapis atnaujintas: Neformalusis švietimas
5. 2024-06-03 10:49 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbuotojų darbo apmokejimo sistemos aprašas
6. 2024-06-03 10:47 Dokumentas atnaujintas: Priedai
7. 2024-06-03 10:47 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbuotojq darbo apmokejimo sistemos aprašas
8. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Psichologines pagalbos teikimo tvarkos aprašas
9. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
10. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus miesto švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomų stadionų, sporto salių ir kitų patalpų trumpalaikės nuomos ir panaudos tvarkos aprašas
11. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 
12. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas
13. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
14. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Mokinių nemokamo maitinimo aprašas
15. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo karjerai organizavimo tvarkos aprašas
16. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir /ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas
17. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 
18. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
19. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvarkos aprašas
20. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas
21. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
22. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Socialinės veiklos organizavimo tvarka
23. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašymas
24. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas
25. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
26. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 
27. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas
28. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka 
29. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Pagalbos mokinio savirūpai  pagal  gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys  serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas
30. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Krizių valdymo Vilniaus Levo Karsavino mokykloje tvarkos aprašas 
31. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Psichologinio smurto ir mobingo politika
32. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas 
33. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų etikos kodeksas
34. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
35. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo tvarkos aprašas
36. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas
37. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Dėl  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas
38. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
39. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas
40. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Mokinių testavimo vykdymo tvarkos aprašas
41. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Sprendimas dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo
42. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas
43. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
44. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas
45. 2024-06-03 10:46 Dokumentas atnaujintas: Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas
46. 2024-06-03 10:44 Dokumentas sukurtas: Priedai
47. 2024-06-03 10:25 Puslapis atnaujintas: Neformalusis švietimas
48. 2024-05-31 13:47 Dokumentas sukurtas: Birželio mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m.
49. 2024-05-30 10:52 Naujiena sukurta: Vilniaus jaunųjų turistų centro ugdytinių neformalaus ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė
50. 2024-05-30 10:32 Naujiena sukurta: Levo Karsavino 8-ųjų klasių tarpklasinės krepšinio varžybos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25