Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Mokytojų Tarybos nuostatai 2022-08-18 11:36:58 447.5 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2022-11-04 08:58:10 103.35 KB
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2022-11-03 17:36:23 377.01 KB
Priėmimo į Vilniaus Levo Karsavino mokyklą tvarkos aprašas 2024-04-03 19:29:57 213.27 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-11-03 17:36:23 420.7 KB
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymo nr. v-76 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-11-03 14:22:30
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2022-11-03 14:22:30
Sprendimas dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-11-03 14:22:30 222.64 KB
Mokinių testavimo vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-04 08:58:18 230.46 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2022-11-04 08:55:23 236.14 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:00 236.55 KB
Dėl  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:00 158.03 KB
Nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas 2022-11-04 08:58:25 91.43 KB
Priėmimo į Vilniaus Levo Karsavino mokyklą tvarkos aprašas 2024-04-03 20:35:44 213.27 KB
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:01 319.55 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-11-04 08:58:47 422.8 KB
Darbuotojų etikos kodeksas 2022-11-04 08:58:54 115.27 KB
Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas  2022-08-18 11:33:01 388.94 KB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 2022-11-04 08:59:06 230.09 KB
Krizių valdymo Vilniaus Levo Karsavino mokykloje tvarkos aprašas  2022-08-18 11:33:02 112.46 KB
Pagalbos mokinio savirūpai  pagal  gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys  serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2022-11-04 08:59:12 513.76 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka  2022-08-18 11:33:02 759.01 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas 2022-11-04 08:59:20 367.3 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas  2022-11-04 08:59:26 145.2 KB
Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas  2022-11-04 08:59:33 115.32 KB
Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo 3, 4 priedų pakeitimai 2022-11-04 08:59:43 786.72 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-04 08:59:56 296.85 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 2022-11-04 09:00:04 110.13 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašymas 2022-11-04 09:00:12 59.43 KB
Socialinės veiklos organizavimo tvarka 2022-11-04 09:00:19 486.74 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:05 63.65 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-11-04 09:00:28 92.15 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvarkos aprašas 2022-11-04 09:00:40 86.55 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:05 69.71 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas  2022-11-04 09:24:58 92.67 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir /ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2022-11-04 09:00:54 369.82 KB
Ugdymo karjerai organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-04 10:28:42 82.15 KB
Mokinių nemokamo maitinimo aprašas 2022-11-04 09:01:14 103.35 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:06 317.6 KB
Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2022-08-18 11:33:06 222.64 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas  2022-11-03 13:19:36 222.32 KB
Vilniaus miesto švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomų stadionų, sporto salių ir kitų patalpų trumpalaikės nuomos ir panaudos tvarkos aprašas 49.5 KB
Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 391.84 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Psichologines pagalbos teikimo tvarkos aprašas 1.26 MB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbuotojq darbo apmokejimo sistemos aprašas 14.31 MB
Tvarkos aprašas dėl dovanų politikos 2023-11-20 15:53:04 2.22 MB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-12-01 18:29:36 189.68 KB
Taisyklės
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbo tvarkos taisyklės 2022-08-18 11:36:23 111.24 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių elgesio taisyklės 2022-08-18 11:36:34 265.57 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo 270.2 KB
Priėmimas į mokyklą
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas 2024 m. 2024-04-03 19:29:57 253.61 KB
Priėmimo į Vilniaus Levo Karsavino mokyklą tvarkos aprašas 2024-04-03 19:29:57 213.27 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-04-03 19:29:57 112.17 KB
Prašymai
Договiр про навчання 2022-08-15 20:33:37 23.44 KB
Mokymo sutartis 2022-08-15 20:42:39 22.92 KB
Pareigybės aprašai
Specialistų pareigybės aprašai
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos specialiojo pedagogo pareigybių aprašymas 2022-11-03 12:51:23 327.39 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-11-03 12:51:31 58.96 KB
Vilniaus  Levo Karsavino mokyklos psichologo pareigybės aprašas 2022-11-03 12:51:38 60.92 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos bibliotekininko pareigybės aprašymas 2022-11-03 12:51:16 87.34 KB
Mokytojų pareigybės aprašai
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokytojo pareigybės aprašymas 2022-11-03 12:50:25 143.59 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-11-03 12:50:16 61.17 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2025 m. m. 2024-01-16 18:45:42 260.48 KB
Mokyklos valstybės lygio ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo planas 2024-01-16 18:45:42 580.05 KB
Krizės valdymo mokykloje veiksmų planas 2024-01-16 18:45:42 195.49 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos 2024 metų veiklos planas 2024-01-16 18:45:42 631.09 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos ugdymo karjerai grupės veiklos planas 2022 – 2023 m. m. 2024-01-16 18:45:42 484.12 KB
Mėnesio veiklos planai
Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-04-02 10:06:26 286.4 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-04-02 10:06:26 726.94 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-04-02 10:06:26 525.76 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-04-02 10:06:26 527.22 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-04-02 10:06:26 571.91 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-04-02 10:06:26 376.59 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-04-02 10:06:26 533.71 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-2024 m. m. 2024-04-02 10:06:27 215.1 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaita 2023 m. 2024-04-04 10:01:32 374.61 KB
Finansinė ataskaita 2022 m. 2024-04-05 09:44:06 357.86 KB
Finansinė ataskaita 2021 m. 2024-01-31 08:43:29 357.42 KB
Finansinė ataskaita 2020 m. 2024-01-31 08:43:29 964.98 KB
Finansinė ataskaita 2019 m. 2024-01-31 08:43:29 380.2 KB
Finansinė ataskaita 2018 m. 2024-01-31 08:43:29 380.87 KB
Finansinė ataskaita 2017 m. 2024-01-31 08:43:29 381.14 KB
Finansinė ataskaita 2016 m. 2024-01-31 08:43:29 351.97 KB
Finansinė ataskaita 2015 m. 2024-01-31 08:43:29 323.97 KB
Finansinė ataskaita 2014 m. 2024-01-31 08:43:29 373.63 KB
Finansinė ataskaita 2013 m. 2024-01-31 08:43:29 369.93 KB
Finansinė ataskaita 2012 m. 2024-01-31 08:43:29 420.61 KB
2022 m. gruodžio 31 d. Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-01-31 08:43:29 348.94 KB
Finansinės veiklos ataskaita Atnaujinta Dydis
2022 finansinės veiklos ataskaita 2023-02-03 15:18:55 117.1 KB
2021 m. finansinės veiklos ataskaita 2023-02-03 15:18:55 116.15 KB
2020 m. finansinės veiklos ataskaita 2023-02-03 15:18:55 157.88 KB
2019 m. finansinės veiklos ataskaita 2023-02-03 15:18:55 612.97 KB
2018 m. finansinės veiklos ataskaita 2023-02-03 15:18:55 186.82 KB
Finansavimas Atnaujinta Dydis
2022 m.
Mokymo aplinkos finansavimas 2022-08-18 12:19:23 355.22 KB
Mokymo lėšų finansavimas 2022-08-18 12:19:23 354.75 KB
Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai 2022-08-18 12:19:23 354.36 KB
Programos sąmatos 2022 03 31 1.09 MB
2021 m.
Mokymo aplinkos finansavimas 2022-08-18 12:21:38 91.09 KB
Mokymo lėšų finansavimas 2022-08-18 12:21:38 90.53 KB
Socialinė parama mokiniams (maisto produktų įsigijimas) 2022-08-18 12:21:38 91.01 KB
Mokymo lėšos švietimo pagalbai 2022-08-18 12:21:38 90.45 KB
Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai 2022-08-18 12:21:39 90.73 KB
VDM finansavimas pagrindinėse ugdymo įstaigose 2022-08-18 12:21:39 90.78 KB
Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai 2022-08-18 12:21:39 90.73 KB
VDM finansavimas pagrindinėse ugdymo įstaigose 2022-08-18 12:21:39 90.78 KB
Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai 2022-08-18 12:21:39 90.73 KB
VDM finansavimas pagrindinėse ugdymo įstaigose 2022-08-18 12:21:39 90.78 KB
Europos Sąjungos paramos lėšos (dotacijos) 2022-08-18 12:21:39 91.08 KB
Lėšų likučiai už turto nuomą 2022-08-18 12:21:40 91.83 KB
2020 m.
Mokymo aplinkos finansavimas 2022-08-18 12:25:24 1.15 MB
Mokymo lėšų finansavimas 2022-08-18 12:25:24 1.15 MB
Socialinė parama mokiniams (maisto produktų įsigijimas) 2022-08-18 12:25:24 1.15 MB
Papildomos švietimo paslaugos 2022-08-18 12:25:25 1.15 MB
Lėšų likučiai už turto nuomą 2022-08-18 12:25:25 1.15 MB
Išmokėti gamybos išlaidas 2022-08-18 12:25:25 1.15 MB
2019 m,.
Mokymo aplinkos finansavimas 2022-08-18 12:27:23 573.65 KB
Mokymo lėšų finansavimas 2022-08-18 12:27:23 574.05 KB
Papildomos švietimo paslaugos 2022-08-18 12:27:24 572.42 KB
Socialinė parama mokiniams (maisto produktų įsigijimas) 2022-08-18 12:27:24 568.36 KB
Lėšų likučiai už turto nuomą 2022-08-18 12:27:24 573.21 KB
Išmokėti gamybos išlaidas 2022-08-18 12:27:24 574.58 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinės ataskaitų rinkinis 1.97 MB
2023 m. programos sąmata 1.35 MB
2022 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. 2023-03-01 16:32:17 2.26 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita 2023-03-01 16:32:17 1.82 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2022-11-04 08:58:10 103.35 KB
Svarbiausi aspektai dėl maisto davinių sudėties 2022-11-03 14:22:30 78.54 KB
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymo nr. v-76 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-11-03 14:22:30
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2022-11-03 14:22:30
Sprendimas dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-11-03 14:22:30 222.64 KB
Įsakymas dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo 270.2 KB
Valgiaraščiai
Valgiaraštis 6-10 m. amžiaus vaikams 2022-11-03 14:29:39 838.15 KB
Valgiaraštis 11 m. bei vyresnio amžiaus vaikams 2022-11-03 14:29:44 714.21 KB
Valgiaraščio dienos - kalendorinės dienos 2022 m. 11 mėn. 2022-11-03 14:29:50 18 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2016 m. 2022-08-18 12:02:24 228.83 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2021 m. 2022-08-18 12:02:24 1.14 MB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m. 2022-08-18 12:02:24 1.13 MB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2019 m. 2022-08-18 12:02:24 1.13 MB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2018 m. 2022-08-18 12:02:24 1.14 MB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2014 m. 2022-08-14 19:13:15 252.92 KB
Būrelių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-18 22:59:03 207.93 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Mokyklos valstybės lygio ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo planas 2024-01-16 18:45:42 580.05 KB
Krizės valdymo mokykloje veiksmų planas 2024-01-16 18:45:42 195.49 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2023-2025 m. prevencijos priemonių planas 269.92 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 484.85 KB
Įsakymas dėl darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų ir evakavimo organizavimą Vilniaus Levo Karsavino mokykloje ekstremalios situacijos atveju 101.96 KB
Darbuotojų ir mokinių evakavimo schema 1.67 MB
Teritorijos ir (ar) pastato planas 105.38 KB
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė 338.3 KB
Keitimosi informacija apie įvykį schema 185.73 KB
Perspėjimo apie įvykį schema 180.77 KB
Civilinės saugos kalendorinis veiksmų planas 642.41 KB
Civilinės saugos sistemos pajėgų kontaktiniai duomenys 113.27 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas  2022-11-04 09:24:58 92.67 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m. m. 13.09 MB
Mokyklos taryba Atnaujinta Dydis
Mokyklos tarybos veiklos planas 2021-20221 m. m. 2022-08-14 13:37:28 137.21 KB
Mokyklos tarybos veiklos planas 2020-2021 m. m. 2022-08-14 13:37:28 60.37 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nuostatai 2022-11-04 08:32:00 119.64 KB
Mokyklos Tarybos veiklos planas 2023-2024 m. m. 226.28 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m.
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 9 išrašas 2024-03-04 09:25:27 424.6 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 8 išrašas 2024-03-04 09:25:27 135.55 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 7 išrašas 2024-03-04 09:25:27 128.43 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 6 išrašas 2024-03-04 09:25:27 150.05 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 5 išrašas 2024-03-04 09:25:27 136.43 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 4 išrašas 2024-03-04 09:25:27 128.45 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 3 išrašas 2024-03-04 09:25:27 421.16 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 2 išrašas 2024-03-04 09:25:27 367.93 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 2 išrašas 2024-03-04 09:25:27 104.67 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 1 išrašas 2024-03-04 09:25:27 358.79 KB
2022-2023 m. m.
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 1 išrašas 351.09 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 3 išrašas 346.93 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 4 išrašas 348.02 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 5 išrašas 347.72 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 6 išrašas 349.19 KB
Mokyklos tarybos susirinkimo protokolo Nr. 7 išrašas 358.2 KB
Darbo taryba Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 2022-08-14 14:53:15 207.64 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Darbo tarybos veiklos reglamentas 2022-08-14 14:53:15 128.69 KB
Darbo tarybos 2020-2021 m. m. veiklos ataskaita 2022-08-14 14:53:15 47.49 KB
Darbo tarybos 2019-2020 m. m. veiklos ataskaita 2022-08-14 14:53:15 49.74 KB
Prašymo blankas 2022-08-14 14:53:15 65.19 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Atnaujinti izoliacijos algoritmai ugdymo įstaigoms 2022-08-18 10:36:41 772.45 KB
Mokinių testavimo vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-04 08:58:18 230.46 KB
Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu (rekomendacijos mokykloms, mokiniams) 2022-08-18 10:47:33 267.99 KB
Informacija darbuotojams (NVSC algoritmas) 2022-08-18 10:47:34 530.11 KB
Informacija tėvams (NVSC algoritmas) 2022-08-18 10:47:34 1.22 MB
Rekomendacijos: Kaip elgtis jei mokiniui arba darbuotojui nustatoma COVID-19 2022-08-18 10:47:34 217.61 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos valstybės lygio ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo planas 2022-08-18 10:47:35 604.15 KB
Patalpų vėdinimas 2022-08-18 10:47:35 791.94 KB
Rankų higiena 2022-08-18 10:47:35 837.65 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas 2022-08-18 10:47:35 91.43 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbo karantino sąlygomis planas (COVID-19) 2022-08-18 10:47:36 83.11 KB
Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas 2022-08-18 10:47:36 85.56 KB
Patyčių prevencija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-08-18 19:32:13 583.37 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 1, 2, 19, 23, 43, 46, 47, 49, 56, 58, 59 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 231, 232 straipsniais įstatymas 2022-08-18 19:32:13 322.77 KB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas  2022-11-03 13:19:36 222.32 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomų stadionų, sporto salių ir kitų patalpų trumpalaikės nuomos ir panaudos tvarkos aprašas 49.5 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2022-11-03 17:36:23 377.01 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-11-03 17:36:23 420.7 KB
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija 2022-11-03 17:36:23 22.23 KB
Priešmokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaiko socialinės-emocinės ir kognityviosios raidos aprašas 2022-11-03 17:36:23 300.5 KB
Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 391.84 KB
7 kompetencijos
Kultūrinė kompetencija 2022-11-03 17:40:45 605.75 KB
Kūrybiškumo kompetencija 2022-11-03 17:40:35 264.75 KB
Komunikavimo kompetencija 2022-11-03 17:40:40 392.3 KB
Pilietiškumo kompetencija 2022-11-03 17:40:25 464.67 KB
Sktaimeninė kompetenicja 2022-11-03 17:40:30 317.15 KB
SESG kompetencija 2022-11-03 17:40:16 586.29 KB
Pažinimo kompetencija 2022-11-03 17:40:20 591.36 KB
Patirčių erdvės Atnaujinta Dydis
PU I knyga PATIRČIŲ ERDVĖS 2022-11-03 17:43:42 3.64 MB
PU II knyga PATIRČIŲ ERDVĖS 2022-11-03 17:43:43 3.34 MB
PU priedas PROJEKTŲ METODAS 2022-11-03 17:43:44 479.38 KB
PU priedas INFORMATINIS MĄSTYMAS 2022-11-03 17:43:44 319 KB
PU priedas STEAM 2022-11-03 17:43:44 463.68 KB
Užsieniečių mokinių ugdymas Atnaujinta Dydis
Užsieniečių vaikų ugdymo komisijos veiklos programa 2023-2024 m. m. 559.29 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Projekto Kokybės krepšelis 2019-2020, 2020-2021 ir 2021-2022 m.m. metinių lietuvių kalbos, matematikos mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė 480.39 KB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos ugdymo karjerai grupės veiklos planas 2022 – 2023 m. m. 2024-01-16 18:45:42 484.12 KB
Ugdymo karjerai organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-04 10:28:42 82.15 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Konsultacijų grafikas 2023-2024 m. m. 2023-12-01 18:15:51 399.93 KB
Būrelių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-18 22:59:03 207.93 KB
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 129.27 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 399.93 KB