Vaiko gerovės komisija

Nuo 2011 m. mokyklose pradėjo veikti vaiko gerovės komisijos. Jų tikslas − užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje. Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ar logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Svetlana Butautienė Direktorė Pirmininkė

2.

Tatjana Tynčenko

Socialinė pedagogė

Pavaduotoja

3.

Gražina Povilaitytė-Kosarieva Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

4.

Janina Rogožinskaja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

5.

Nadežda Maslauskaitė Lietuvių kalbos mokytoja Narė

6.

Violeta Vinickienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Sekretorė

7.

Natalja Koltunova Psichologė Narė

8.

Alina Jasovičienė Specialioji pedagogė Narė
9. Ala Machnorylova Logopedė Narė
10. Olena Ruban Logopedė Narė
11. Terez-Lilia Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Narė
12. Jelena Archipova Technologijų mokytoja metodininkė Narė
13. Janetta Goldberg Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Narė
14. Nino Lordkipanze Psichologė Narė

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

 • Rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu.
 • Rūpinasi mokinių mokymosi sėkme.
 • Nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas.
 • Padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti.
 • Analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų.
 • Analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą.
 • Atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.
 • Organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje.
 • Pataria mokyklos vadovui, kaip geriau organizuoti socialinę paramą – mokinių maitinimą, aprūpinimą mokinio reikmenimis, mokinių vežimą į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūrą.
 • Vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialių- jų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos.
 • Teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų.

Vaiko gerovės komisija dirba kaip komanda ir vadovaujasi šiais principais

 • Išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus.
 • Priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes.
 • Priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams.
 • Pagalbos prieinamumui neturi įtakos vaiko etninė kilmė, rasė, lytis, socialinė jo tėvų padėtis, vaiko neįgalumas ar panašūs veiksniai.
 • Informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu. bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį 14.30 valandą mokytojų kambaryje.

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas  2024-06-03 10:46:59 92.67 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m. m. 13.09 MB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.