Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – tai aukščiausia savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

Mokyklos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Svetlana J. Tėvų atstovas Narė
2. Natalija Š. Tėvų atstovė Narė
3. Natalija J. Tėvų atstovė Narė
4. Svetlana J. Tėvų atstovė Narė
5. Olga M. Tėvų atstovė Narė
6. Marina Vaitiekunienė Mokytojų atstovė Pirmininkė
7. Inga Astiukevičienė Mokytojų atstovė Sekretorė
8. Tatjana T. Mokytojų atstovė Narė
9. Vida U. Mokytojų atstovė Narė
10. Larisa F. Mokytojų atstovė Narė
11. A. T. Mokinių atstovė Narė
12. K. V. Mokinių atstovė Narė
13. V. T. Mokinių atstovė Narė
14. D.K. Mokinių atstovė Narė
15. A. Š. Mokinių atstovė Narė

Dokumentai

Mokyklos taryba Atnaujinta Dydis
Mokyklos tarybos veiklos planas 2021-20221 m. m. 2022-08-14 13:37:28 137.21 KB
Mokyklos tarybos veiklos planas 2020-2021 m. m. 2022-08-14 13:37:28 60.37 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nuostatai 2022-11-04 08:32:00 119.64 KB
Mokyklos Tarybos veiklos planas 2023-2024 m. m. 226.28 KB

Mokyklos tarybos funkcijos:

 • aprobuoja mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • svarsto ir pritaria mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, aprobuoja mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles bei jų pakeitimus, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką ir kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus ir teikia juos tvirtinti direktoriui;
 • priima sprendimą dėl ugdymo plano ir jo pakeitimų;
 • teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • aptaria ir kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą, kartu su kitomis mokyklos savivaldos grandimis prisideda prie nebiudžetinių lėšų kaupimo mokyklos sąskaitoje, pritaria arba nepritaria lėšų paskirstymui;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • tvirtina mokyklos savivaldos institucijų nuostatus, svarsto Mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui; gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
 • išklauso metines veiklos ataskaitas ir teikia mokyklos direktoriui siūlymus dėl mokyklos veiklos tobulinimo;
 • turi teisę gauti visą informaciją apie mokyklos veiklą;
 • aptaria vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemą, papildomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus;
 • derina mokytojų atestacijos programą, kartu su mokyklos direktoriumi nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo tvarką;
 • svarsto naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • nagrinėja ir vertina mokyklos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja mokyklos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus mokyklos vadovybei;
 • priima sprendimus mokyklos ugdymo plane nurodytais klausimais

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.