Projektas „Kokybės krepšelis“

 

ES struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojamas projektas „Kokybės krepšelis“

Nuo 2020 m. spalio mėn. mokykla dalyvauja ES struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojame projekte „Kokybės krepšelis“.

Projektas parengtas, vadovaujantis Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707, bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. V-637 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-V-719 „Kokybės krepšelis“.

Projekto tikslas

Siekti kiekvieno 5-8 klasių mokinio pažangos pagal jo gebėjimus.

Uždaviniai

 • Uždavinys. Gerinti mokymo(si) kokybę individualizuojant ir diferencijuojant mokinių mokymo(si) ugdymo procesą.
 • Uždavinys. Pagerinti mokymo(si) poreikiams pritaikomas edukacines ugdymo(si) aplinkas

Veikla

1.1. Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas

Mokytojai dalyvauja seminarų cikle „Šiuolaikinės pamokos vadyba“

Seminarų ciklas:

 • Ugdymo(si) diferencijavimas individualizavimas, atsižvelgiant į mokinių mokymo(si) poreikių įvairovę
 • Individualios mokinio pažangos vertinimas
 • Šiuolaikinės pamokos metodai ir būdai
 • Gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas pamokoje
 • Šiuolaikinės pamokos aspektai
 • Mokinių mokymo(si) poreikių pažinimo būdai ir mokymo(si) tikslų planavimo galimybės
 • Individualizuoto vertinimo ir įsivertinimo planavimas
 • Grįžtamojo ryšio teikimas formuojant individualų mokymą(si)

1.2. 5-8 klasių mokinių konsultavimas (pagal poreikius: grupinis arba individualus, nuotolinis arba tiesioginis)

1.3. Pagalba 5-8 klasių mokiniams atliekant namų darbus, skiriant papildomus kūrybinius darbus po pamokų:

1.3.1. gabesniems mokiniams

1.3.2. patiriantiems mokymosi sunkumų

1.3.3. silpnesnės mokymosi motyvacijos

1.4. Skatinamoji pažintinė, edukacinė ir kultūrinė veikla 5-8 klasių mokiniams, pasiekusiems aukštesnės asmeninės pažangos/lankomumo.

1.6. Mokyklos mokytojų dalinimasis patirtimi „mokomės – išbandome – dalinamės“.

1.7. Vertingų pamokų individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą pavyzdžių banko kaupimas organizuojant kolegialųjį ryšį bei konsultacinę pagalbą.

Susitikimai – konsultacijos mokytojams, 5-8 klasių mokinių pažangos tarpinių rezultatų pristatymas, analizė,
apibendrinimas.

2.1. Tenkinant skirtingus mokinių mokymosi poreikius edukacinių zonų sukūrimas.

2.2. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimui bei individualiai pažangai gerinti aprūpinti ugdymo procesą IKT.

Dokumentai

Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Projekto Kokybės krepšelis 2019-2020, 2020-2021 ir 2021-2022 m.m. metinių lietuvių kalbos, matematikos mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė 480.39 KB

Kokybės krepšelio lėšomis nupirkti baldai edukacinėms zonoms mokykloje kurti.

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25