Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Mokytojų Tarybos nuostatai 2022-08-18 11:36:58 447.5 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 103.35 KB
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 377.01 KB
Priėmimo į Vilniaus Levo Karsavino mokyklą tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 213.27 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 420.7 KB
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59
Sprendimas dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo 2024-06-03 10:46:59 222.64 KB
Mokinių testavimo vykdymo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 230.46 KB
Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 236.14 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 236.55 KB
Dėl  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 158.03 KB
Nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 91.43 KB
Priėmimo į Vilniaus Levo Karsavino mokyklą tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 213.27 KB
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 319.55 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 422.8 KB
Darbuotojų etikos kodeksas 2024-06-03 10:46:59 115.27 KB
Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas  2024-06-03 10:46:59 388.94 KB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 2024-06-03 10:46:59 230.09 KB
Krizių valdymo Vilniaus Levo Karsavino mokykloje tvarkos aprašas  2024-06-03 10:46:59 112.46 KB
Pagalbos mokinio savirūpai  pagal  gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys  serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 513.76 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka  2024-06-03 10:46:59 759.01 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas 2024-06-03 10:46:59 367.3 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas  2024-06-03 10:46:59 145.2 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 296.85 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 110.13 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašymas 2024-06-03 10:46:59 59.43 KB
Socialinės veiklos organizavimo tvarka 2024-06-03 10:46:59 486.74 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 63.65 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 92.15 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 86.55 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 69.71 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas  2024-06-03 10:46:59 92.67 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir /ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 369.82 KB
Ugdymo karjerai organizavimo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 82.15 KB
Mokinių nemokamo maitinimo aprašas 2024-06-03 10:46:59 103.35 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 317.6 KB
Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 222.64 KB
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas  2024-06-03 10:46:59 222.32 KB
Vilniaus miesto švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomų stadionų, sporto salių ir kitų patalpų trumpalaikės nuomos ir panaudos tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 49.5 KB
Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 391.84 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Psichologines pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 1.26 MB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbuotojų darbo apmokejimo sistemos aprašas 2024-06-03 10:49:11 14.31 MB
Priedai 2024-06-03 10:47:00 10.71 MB
Tvarkos aprašas dėl dovanų politikos 2024-06-03 10:47:00 2.22 MB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:47:00 189.68 KB
Taisyklės
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos darbo tvarkos taisyklės 2022-08-18 11:36:23 111.24 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinių elgesio taisyklės 2022-08-18 11:36:34 265.57 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo 270.2 KB
Priėmimas į mokyklą
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas 2024 m. 2024-04-03 19:29:57 253.61 KB
Priėmimo į Vilniaus Levo Karsavino mokyklą tvarkos aprašas 2024-06-03 10:46:59 213.27 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-04-03 19:29:57 112.17 KB
Prašymai
Договiр про навчання 2022-08-15 20:33:37 23.44 KB
Mokymo sutartis 2022-08-15 20:42:39 22.92 KB
Pareigybės aprašai
Specialistų pareigybės aprašai
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos specialiojo pedagogo pareigybių aprašymas 2022-11-03 12:51:23 327.39 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-11-03 12:51:31 58.96 KB
Vilniaus  Levo Karsavino mokyklos psichologo pareigybės aprašas 2022-11-03 12:51:38 60.92 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos bibliotekininko pareigybės aprašymas 2022-11-03 12:51:16 87.34 KB
Mokytojų pareigybės aprašai
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokytojo pareigybės aprašymas 2022-11-03 12:50:25 143.59 KB
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-11-03 12:50:16 61.17 KB